Yamamoto

Yamamoto擅长混合凉茶,混合了12种茶,如桑叶和中国番泻叶。对于关心身体健康的人来说,该产品既好又安全。

6 产品

  6 产品
  *** ***
  Yamamoto 日本 汉方100% 黑豆茶 10g x 30
  Yamamoto 日本 汉方100% 黑豆茶 10g x 30
  Yamamoto 日本 汉方100% 黑豆茶 10g x 30
  Yamamoto
  (0)
  ¥150.00
  *** ***
  Yamamoto 日本 汉方大麦苗粉 132g
  Yamamoto 日本 汉方大麦苗粉 132g
  Yamamoto 日本 汉方大麦苗粉 132g
  Yamamoto
  (0)
  ¥140.00
  *** ***
  Yamamoto Kampo 日本 减肥黒茶 15g x 20
  Yamamoto Kampo 日本 减肥黒茶 15g x 20
  Yamamoto Kampo 日本 减肥黒茶 15g x 20
  Yamamoto
  (0)
  ¥116.00
  *** ***
  Yamamoto 日本 减肥通茶 15g x 20包
  Yamamoto 日本 减肥通茶 15g x 20包
  Yamamoto 日本 减肥通茶 15g x 20包
  Yamamoto
  (0)
  ¥116.00
  Yamamoto 日本 浓美减肥茶 10g x 24包
  Yamamoto 日本 浓美减肥茶 10g x 24包
  Yamamoto 日本 浓美减肥茶 10g x 24包
  Yamamoto
  (0)
  ¥116.00
  Yamamoto 日本 脂流茶 10g x 24包
  Yamamoto 日本 脂流茶 10g x 24包
  Yamamoto 日本 脂流茶 10g x 24包
  Yamamoto
  (0)
  ¥116.00